[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
เชื่อมโยงภายนอก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
ประกันภายนอก(สมศ.)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทุนวิจัย
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 98 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ข้อมูลส่วนตัว  
 

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : ดร.คชา  โกศิลา                                                                                       

      Name : Dr.KACHA  KOSILA

  ตำแหน่ง : อาจารย์   
  สังกัด     : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

  หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

                                สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

บริการสังคม
 ตำแหน่ง  
1) 
ผู้ประเมินภายนอก ด้านอาชีวศึกษา (สมศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ                                          การศึกษา (องค์การมหาชน) 
                2) ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
                3) กรรมการศูนย์รณรงค์ความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี
                    "Udon Smart People"
                4) กรรมการและเลขานุการ ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนจังหวัดอุดรธานี
                5) กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี / ประธานฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

            

 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี   
ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)                  
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา                                   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                       2550

ปริญญาโท   
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2552
ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
สาขา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2561


              2007           BECHELOR DEGREE (COMPUTER EDUCATION) 
                                 
UDONTHANI RAJABHAT UNIVERSITY


              2009           MASTER OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION (COMPUTER AND   

                                 INFORMATION TECHNOLOGY) 
                                 
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY THONBURI BANGKOK


              2018           DOCTOR OF PHILOSPHY (EDUCATION ADMINISTRATION)

                                 UDONTHANI RAJABHAT UNIVERSITY

                                        

ผลงานทางวิชาการ


              2552           The Development of Computer Instruction Package Subject Computer
                                  Basic Prathom 6 Students

              2560            The Development of computer-assisted instruction on creating web pages                                                     with Dreamweaver CS5

              2561            ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน Research - based Learning (RBL)                                                ในการสอนรายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

 
     
         2561            The Policy Proposals of Information Technology Management for School                                                      under the Northeastern Vocational Education Institute

              2561            การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor                                                        Development of application intelligence with knowledge through 

              2562            Mobile application for checking name participation in activities 

              2562            การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา การประมวลผมแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)                                                    ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

            2562            การจัดการเรียนรู้ วิชาโครงการ ด้วยกระบวนการ ADDIE MODEL โดยใช้วิจัยเป็นฐาน      
                               Research - 
based Learning (RBL) สำหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

            2563            
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                               สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

              2564         
    การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
                                     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี


 
      
2565              การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน Research - based Learning 
                                      สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประสบการณ์การศึกษาดูงานต่างประเทศ

              2559              ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย
                                    Southwest Minnesota State University : SMSU                       


              2561              ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สาขาโลจิสติกส์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
                                    วิทยาลัย Chongqing City Management College : CCMC

เชี่ยวชาญด้าน


                       1. สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  (Innovative Media)
                  2. วิจัยทางการศึกษา   (Educational Research)
                  3. เว็บไซต์  (Website)
                  4. โปรแกรมระบบงาน  (Program System)
                  5. ระบบเครือข่าย   (Network System)

วิทยากรอบรม  

                        1. วิทยากรอบรม “ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Dreamwaver CS6 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 “

                        2. วิทยากรอบรม “ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น “ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนดอสบอสโกวิทยา

                        3. วิทยากรอบรม “ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c++ เบื้องต้น “ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สายปฎิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

                        4. วิทยากรอบรม “ Camp CMS : Development Website for Organization “ เพื่อยกระดับสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษาปริญญาตรี

                        5. วิทยากรอบรม “ การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสองภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมู่ม่นพัฒนา สำหรับครูผู้สอน “

                        6. วิทยากรบรรยายพิเศษ " เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในศตวรรษที่ 21 "ระดับปริญญาตรี  ณ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

                        7. วิทยากรอบรม " Camp : Network Development For Student 4.0 " เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 " สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
                       8. วิทยากรอบรม " Camp : Research Development Skill For Student  " เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา " สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี  
                       9. วิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การวิจัยเบื้องต้น” ในสาขาวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
                     10.
 วิทยากรบริการซ่อม (Repair) ประกอบบำรุงรักษา ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Fix it - จิตอาสา)  ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รัษษ์ จ.อุดรธานี
                       
 11.  วิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัย เพื่อยกระดับผลงานทางวิชาการ สำหรับครูผู้สอน
                        12.  วิทยากร อบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับกานำเสนอด้วย infographic presentation ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักศึกษาอธิการภาค 10 
                        13. 
วิทยากรอบรม Camp : Research Development Skill For Student  ครั้งที่ 1 " เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาโครงการ และวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

              

ดร.คชา  โกศิลา
เบอร์โทรศัพท์ 084-785-6826
www.krukacha2019.com
E-Mail : krukacha932@gmail.com
ID Line : kacha
Facebook : kacha kosila